Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Kapteijns Partyverhuur B.V. 

ALGEMENE BEPALING

HUUROVEREENKOMSTEN

OVERIGE BEPALINGEN

VOORWAARDEN LUCHTKUSSENS

 

ALGEMENE BEPALING

01. TOEPASSELIJKHEID

a. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende koop en huur gedaan/gesloten door Kapteijns Partyverhuur B.V., nader te noemen “Kapteijns”.

b. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.

c. Indien de koper/huurder een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze algemene voorwaarden of onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend voor de koper/huurder zijn en dus voorkomen op de zwarte lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW, buiten toepassing.

02. AANBIEDINGEN

a. Tenzij anders vermeld, zijn alle offertes en aanbiedingen geheel vrijblijvend. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Kapteijns desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf dagen.

b. Bij de aanbieding meegezonden documentatie - materiaal is, behoudens andersluidende omschrijving, uitsluitend informatief en bindt Kapteijns niet.

03. OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Kapteijns de opdracht heeft bevestigd dan wel met de uitvoering een aanvang heeft genomen.

b. De koper/huurder verklaart door ondertekening van het koop/huurcontract de daarin omschreven zaken met bijbehorende accessoires van Kapteijns in goede staat te hebben ontvangen.

04. BETALING

a. Betaling geschiedt in contanten, tenzij anders overeengekomen.

b. Indien het verschuldigde bedrag door middel van een factuur in rekening wordt gebracht dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn.

c. Bezwaren tegen de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Kapteijns te worden medegedeeld.

d. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.

e. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de koper/huurder van rechtswege in verzuim en een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan over het niet voldane gedeelte van de factuur, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

f. Terzake van de door de koper/huurder, in verband met de koop-/huurovereenkomst verschuldigde bedragen zal de koper/huurder zich niet kunnen beroepen op korting of schuldvergelijking.

g, Indien Kapteijns genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten door Kapteijns gemaakt ter bewaring van haar rechten, zoals buitengerechtelijke invorderingskosten voor rekening van de koper/huurder. Deze kosten zijn in elk geval 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van €. 60,00 tenzij wordt aangetoond dat deze kosten hoger zijn.

h. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de koper/huurder niet op.

05. ANNULERING

In geval een met Kapteijns  gesloten overeenkomst (plaatsing bestelling via website www.kapteijnspartyverhuur.nl) door de opdrachtgever wordt geannuleerd is de opdrachtgever aan Kapteijns verschuldigd: - indien de annulering geschied tot twee weken voorafgaand aan het tijdstip waarop de overeenkomst diende te worden uitgevoerd: 25 % van de overeengekomen prijs; - indien de annulering geschied twee weken of korter voorafgaand aan het tijdstip waarop de overeenkomst diende te worden uitgevoerd: 50 % van de overeengekomen prijs. Deze bepaling staat er niet aan in de weg dat Kapteijns van de opdrachtgever de werkelijk geleden schade vordert, mocht deze schade hoger zijn dan de uit de hiervoor genoemde percentages te berekenen schade.

06. ONTBINDING

Indien de koper/huurder jegens Kapteijns tekortschiet in de nakoming van één zijner verbintenissen (waaronder het niet voldoen aan zijn betalingsverplichting), dan wel, indien hij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte van faillietverklaring doet; indien zijn faillissement wordt aangevraagd of indien zijn bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen; indien op enig vermogensbestanddeel beslag wordt gelegd, indien een onderhands akkoord wordt aangeboden of indien ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen mededeling van betalingsonmacht moet worden gedaan, is Kapteijns bevoegd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aan Kapteijns verder toekomende rechten, zoals haar recht op vergoeding van schade en kosten. In deze gevallen is iedere vordering op de koper/huurder direct en geheel opeisbaar. In alle gevallen waarin de koper er ook overigens serieus rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens Kapteijns niet te kunnen nakomen, is hij verplicht Kapteijns daarvan terstond op de hoogte te stellen.

07. TRANSPORT, LEVERING

a. Eventuele transportkosten zijn berekend op basis van levering tot voorbij de eerste drempel. We gaan ervan uit dat de locatie goed bereikbaar is met een vrachtwagen en ingeval van tenten / vloeren met bakwagen / schamelwagen en dat er geen obstakels aanwezig zijn voor rolcontainers zoals grind, gras of opstapjes. Indien er bijzonderheden zijn betreft de bereikbaarheid van de locatie, dan dient u ons hier van tevoren van op de hoogte te stellen. Voor levering op slecht bereikbare locaties of levering op verdieping of kelder worden extra kosten in rekening gebracht. Deze zijn afhankelijk van de extra benodigde tijd.

b. Overeengekomen leveringstermijnen of termijnen waarbinnen Kapteijns de zaken bezorgt of ter beschikking stelt, gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige terbeschikkingstelling of levering is Kapteijns eerst na ingebrekestelling in verzuim.

c. Tenzij in een offerte/opdrachtbevestiging anders is overeengekomen, vindt de levering/terbeschikkingstelling plaats op het bedrijfsterrein van Kapteijns. Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken door Kapteijns ter beschikking worden gesteld. Opslag na levering geschiedt voor rekening en risico van de koper/huurder.

d. Het risico gaat over op de koper/huurder op het moment van aflevering/ terbeschikkingstelling.

e. Bij transport reizen de zaken voor rekening en risico van de koper/huurder, ondanks eventuele andersluidende vermeldingen op de vervoersdocumenten.

 

08. GARANTIE

a. Onder de voorwaarden als omschreven in artikel 4 onder huurovereenkomsten, garandeert Kapteijns, bij gebruik en onderhoud volgens de door Kapteijns verstrekte voorschriften, de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat deze garantie nimmer verder gaat dan de garantieverplichting van de toeleverancier van Kapteijns jegens laatstgenoemde en het verhaal dat deze toeleverancier biedt.

b. Garantie is uitgesloten indien niet ten genoegen van Kapteijns is aangetoond dat enig geconstateerd gebrek ontstaan is als gevolg van fouten In de constructie, gebrekkige afwerking en/of het gebruik van ondeugdelijk materiaal.

09. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

a. Kapteijns is jegens de koper/huurder of derden slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van een tekortkoming In de nakoming van haar uit artikel 8 voortvloeiende verplichting, voor zover deze schade door de door Kapteijns afgesloten en In de branche gebruikelijke verzekering wordt gedekt dan wel, voor zover de schade niet onder de dekking valt, tot maximaal het factuurbedrag.

b. Kapteijns is niet aansprakelijk jegens de koper/huurder of derden voor schade veroorzaakt door opzet (grove) schuld of nalatigheid van ondergeschikten of van degenen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst deze ook staan. Ook is Kapteijns niet aansprakelijk jegens de koper/huurder of derden voor schade veroorzaakt door de door Kapteijns gebruikte hulp- of vervoermiddelen. Een en ander behoudens voor zover de wet de verplichting tot schadevergoeding bij Kapteijns legt en behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kapteijns.

10. OVERMACHT

Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Kapteijns, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd geldt als overmacht. In geval van overmacht heeft Kapteijns het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten. zonder dat Kapteijns tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Onder overmacht wordt onder andere verstaan gebrek aan zaken, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, belemmerde of gesloten aanvoer te land ter zee of in de lucht, wanprestatie van derden die door Kapteijns ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van de leverancier van Kapteijns valt ook onder deze overmachtbepaling.

11. VERANTWOORDELIJKHEID ONDER-TEKENAARS

Indien de koop./huurovereenkomst met meer dan één persoon wordt gesloten zijn allen hoofdelijk jegens Kapteijns aansprakelijk.

12. WIJZIGINGEN

a. Indien wenselijk en/of door Kapteijns noodzakelijk geacht, is Kapteijns bevoegd tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden over te gaan.

b. Indien de Algemene Voorwaarden inhoudelijk worden gewijzigd, geldt steeds de jongste versie, vanaf het moment van ondertekening van de nieuwe Algemene voorwaarden voor te leveren materieel, tenzij schriftelijk wordt overeengekomen dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden ook van toepassing zullen zijn op de overeenkomsten voor de wijziging gesloten.

13. GESCHILLEN

a. Op alle overeenkomsten van Kapteijns is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Kapteijns, dan wel, ter keuze van Kapteijns, van de plaats van vestiging van de koper/huurder.

HUUROVEREENKOMSTEN

01. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

a. De zaken zijn verhuurd voor een periode zoals partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

b. Bij niet tijdig terugbezorgen van het gehuurde wordt de huurprijs per dag doorberekend en staat het Kapteijns vrij op ieder gewenst moment het gehuurde weer tot zich te nemen.

c. Op zondagen en wettelijk erkende feestdagen kan het gehuurde niet worden terugbezorgd en zal Kapteijns het gehuurde niet in ontvangst nemen.

d. Het gehuurde moet worden terugbezorgd vóór 09.00 uur -horecazaken vóór 11.00 uur bij gebreke waarvan voor de dag van terugbezorging huur in rekening wordt gebracht.

02. ZEKERHEID

De huurder is gehouden bij ontvangst van het gehuurde een waarborgsom te storten zoals partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Na terugbezorging van hot gehuurde wordt de waarborgsom gerestitueerd onder aftrek van de nog onbetaalde huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten. Uitgangspunt is dat de zaken in dezelfde staat terugbezorgd dienen te worden als waarin huurder deze destijds heeft ontvangen.

03. TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE

a. Bij beëindiging van de huurovereenkomst is de huurder gehouden de zaken in dezelfde staat aan Kapteijns terug te geven als waarin hij deze heeft ontvangen.

b. Indien huurder daartoe niet in staat is dient deze aan Kapteijns, een door Kapteijns te bepalen, schade te betalen in geval het gehuurde niet wordt terugbezorgd is de schade de objectieve vervangingswaarde van het gehuurde.

04. GEBRUIK EN ONDERHOUD

a. Huurder is gehouden het gehuurde overeenkomstig de bestemming en als een goed huisvader te behandelen en te verzorgen, met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften indien deze zijn overhandigd en/of de instructies van Kapteijns. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de brandstof en smeermiddelen en het noodzakelijke oliepeil van de gehuurde machines.

b. Gedurende de huurperiode is de huurder verplicht alle terzake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. De huurder vrijwaart Kapteijns voor alle schade voortvloeiende uit het niet door de huurder in acht nemen van deze voorschriften.

c. De onderhoudskosten zijn voor huurder. Het is huurder niet toegestaan enige verandering aan het gehuurde te (laten) brengen, noch herstelwerkzaamheden aan het gehuurde te (laten) verrichten. Alle gebreken en/of defecten aan het gehuurde dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld aan Kapteijns.

05. RECLAMES

Het gehuurde dient bij ontvangst onverwijld door huurder te worden gecontroleerd. Er kan alleen gereclameerd worden vóór ingebruikneming van het gehuurde en alleen op de ontvangstdag. Reclames ná ingebruikneming worden niet geaccepteerd.

06. EIGENDOM

Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Kapteijns.

07. INSPECTIE

a. Kapteijns -of een door haar aan te wijzen derde(n) -heeft te allen tijde het recht het gehuurde te bezichtigen voor controle of onderhoud. Indien het gehuurde wordt gebruikt op een wijze waarvoor het niet bestemd is, wordt overbelast of regelmatig onderhoud achterwege blijft heeft Kapteijns het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en het gehuurde onverwijld terug te nemen. Huurder blijft in dat geval gehouden de volledige huurprijs van de overeengekomen huurperiode te betalen.

b. Wanneer het gehuurde bij beëindiging van de huurovereenkomst in het bezit is van Kapteijns, wordt het gecontroleerd en -indien mogelijk -in aanwezigheid van huurder geteld. Deze controle en telling zijn bindend.

08. VERBOD VAN GEBRUIK DOOR ANDEREN DAN HUURDER

Het is huurder verboden om het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen of door derden te laten gebruiken al dan niet tegen betaling -tenzij met schriftelijke toestemming van Kapteijns. Bij overtreding van dit verbod geldt het gestelde onder 7a.

09. AANSPRAKELIJKHEID

a. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen zaken vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van de goederen bij Kapteijns.

b. Gedurende de huurperiode Is huurder aansprakelijk voor schade aan het gehuurde en heeft hij alle risico’s van het gehuurde.

c. In geval van een defect of schade aan het gehuurde, als gevolg van een normale slijtage, draagt Kapteijns zorg voor reparatie en zonodig en indien mogelijk voor vervanging, gedurende de verdere huur van de huurovereenkomst.

d. In alle andere gevallen dan onder c omschreven blijven de huurpenningen onverkort verschuldigd en is er geen recht op vervangend materiaal.

e. In geval reparaties door Kapteijns noodzakelijk zijn door het gebruik van ongeschikte accessoires, reparatie door derden, onvakkundige behandeling of enige andere oorzaak, die niet ais normale slijtage kan worden beschouwd is huurder aansprakelijk voor deze extra kosten.

10. VERZEKERING

De huurder draagt zorg voor alle risico’s van schade, welke voortvloeien uit bedrijfsmatig gebruik van het gehuurde. De verzekeringsovereenkomst dient ondergebracht te zijn bij een bonafide verzekering. Kapteijns is gesubrogeerd in de rechten van huurder uit deze verzekeringsovereenkomst.

Huurder dient zorg te dragen voor een evenementenverzekering waarin bovengenoemde gehuurde goederen zijn opgenomen m.b.t. brandschade (door bijv. vuurwerk), stormschade en vandalisme.

11. BIJKOMENDE KOSTEN

Bijkomende kosten in de zin van Iasten en belastingen van overheidswege geheven als mede te verrichten diensten door Kapteijns zijn voor rekening van huurder c.q. worden bij haar in rekening gebracht. 12. INFORMATIE- EN VRIJWARINGSVERPLICHTING

Huurder is gehouden Kapteijns onverwijld in kennis te stellen van de in het vorige artikel genoemd gevallen als mede zijn voornemen Nederland metterwoon te verlaten.

OVERIGE BEPALINGEN

01. De zaken zijn verhuurd voor een periode zoals partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

02. De locatie waar de tent moet komen staan dient vrij te zijn van opstakels. Bij een straatfeest dient men de straat af te zetten en de auto's te verwijderen voor de tijd van plaatsing.

03. De minimale ruimte benodigd voor het plaatsen van de tent is 2 meter extra in de lengte en de breedte.

04. Bij weersvoorspellingen met waarschuwing voor windkracht 4 of meer behoud Kapteijns Partyverhuur het recht om een tent niet te plaatsen dan wel af te breken. (Er wordt u dan geen rekening gestuurd)

05. Bij straatfeesten en/of andere evenementen op of nabij de openbare weg dient de huurder zelf voor een gemeentelijke ontheffing te zorgen en een kopie van deze verordening vóór plaatsing aan Kapteijns te overhandigen.

06. Drank en/of andere vergunningen dient de huurder ook zelf te verzorgen.

07. Voor of bij aflevering wordt een tijd afgesproken voor het ophalen van het geleverde materiaal, op dit tijdstip dient alles wat niet bij Kapteijns partyverhuur is gehuurd uit de tent verwijderd te zijn.

08. Al het gehuurde materiaal wordt schoon en zonder gebreken afgeleverd en dient ook in dezelfde staat te zijn wanneer het weer wordt ingeleverd en/of opgehaald.

09. Bij ophalen van de gehuurde materialen dient de huurder aanwezig te zijn.

10. Open vuur in of nabij de tent is niet toegestaan.

11. Bij rookschade door vuurkorven of barbecue zullen de kosten op de huurder worden verhaald.

12. Er mag  in de tenten geen gebruik worden gemaakt van kleurstoffen zoals gekleurd papier / confetti dit i.v.m. afgeven op de zeilen wat niet meer te verwijderen is.         Schade ontstaan door boven genoemde wordt door belast aan huurder. 

13. Indien het gaat sneeuwen dient de tent vrij van sneeuw te blijven! LET OP; enkele (2-3) centimeters sneeuw zijn voldoende om grote schade toe te brengen aan de tent.

      De tent dient voorafgaande aan de sneeuwval verwarmd te worden zodat de sneeuw smelt en het smeltwater meteen van het dak van de tent loopt.

      Bij sneeuwval dient de huurder ervoor te zorgen dat de temperatuur in de tent boven de 8 à 10 graden Celsius blijft. De tent dient verwarmd te worden alvorens het gaat sneeuwen.

      Het is daarom zeer belangrijk om een verwarmingunit van (±68 kW) in een voortijdig stadium te organiseren. 

14. Bij huur van de toiletwagen dient men aan met de gemeente te overleggen of dit toegestaan is en waar de afvoer aan gesloten dient te worden, dit is per gemeente verschillend. Meestal zijn chemische toiletcabines wel toegestaan. Ook hiervoor kunnen wij u een aanbieding doen.

15. Gehuurd glas en/of aardewerk dient schoon te zijn, wanneer het weer wordt ingeleverd en/of opgehaald.

16. Prijzen zijn per dag. Maar bij het huren wordt de betreffende periode besproken.

 

 

VOORWAARDEN LUCHTKUSSENS

Instructie

Opblazen springkussen met 2 personen:

 • Vouw grondzeil open en plaats springkussen in het midden van het grondzeil.
 • Haal het springkussen uit de zak en verwijder spanbanden.
 • Rol vervolgens het springkussen open.
 • Aan de achterzijde zit een rits doe deze dicht.
 • Sluit de blower aan op de toevoer slang.
 • Steek stekker in stopcontact en blower slaat direct aan.
 • Het springkussen is nu geheel opgeblazen en bijna klaar voor gebruik.
 • Plaats aan de zijkant de mee geleverde haringen hiervoor zitten aparte zwarte banden aan het springkussen. Let op zorg dat haringen minimaal 1 meter van springkussen afzitten!

 

Opruimen springkussen met 2 personen:

 • Zorg dat er niemand meer op het springkussen zit.
 • Zorg dat het springkussen schoon / droog opgevouwen wordt.
 • Verwijder stekker uit stopcontact. Verwijder evt. het dak van het springkussen.
 • Aan de achterzijde zit rits doe deze open.
 • Vouw het springkussen dubbel in drie gelijke slagen.
 • Vervolgens begin je met oprollen van het springkussen aan de kant waar de in gang van het springkussen zit. Springkussen mag maximaal een 1 meter breed zijn als het is opgerold anders past het niet in zak.
 • Doe de spanbanden om het springkussen 2 stuks.
 • Doe vervolgens springkussen in zak zodat Kapteijns Partyverhuur het springkussen kan ophalen zoals geleverd is.

 

Wat krijgt u geleverd:

 • Springkussen
 • Haringen (2 stuks)
 • Blower

 

Veiligheidsregels luchtkussen

 • Eventuele schade aan springkussen / vuil retour is voor rekening van de huurder.
 • De huurder zal zorg dragen voor een verantwoordelijk persoon, die permanent op het springkussen let, om te voorkomen dat er met schoeisel, brillen of andere voorwerpen op het luchtkussen gesprongen wordt.
 • Eten, drinken of snoep mag niet meegenomen worden op het springkussen.
 • Dek bij regen de stroomaansluiting af.
 • Bij een stroomstoring direct de deelnemers op het luchtkussen verwijderen.
 • Bij windkracht 5 dient het luchtkussen buiten gebruik genomen te worden en laat men het kussen leeglopen.
 • Betreden van het luchtkussen is op eigen risico.
 • Bij extreem warm weer raden wij de deelnemers aan beschermende kleding te dragen ter voorkoming van schaaf-/brandwonden.
 • Op het sprinkussen is een maximaal gewicht van 450 kg toegestaan.
 • Het is niet toegestaan salto’s te maken, op randen in en op het kussen te klimmen of te gaan zitten.

De huurder en gebruikers van het luchtkussen kan op geen enkele wijze Kapteijns Partyverhuur of haar rechtspersonen aansprakelijk stellen, voor schade, welke tijdens het gebruik ontstaat aan goederen en persoon.